Krachtig centrumbeleid

Multidisciplinair team

Niet enkel leerkrachten spelen een rol bij blended onderwijs. Stimuleer een nauwe samenwerking met IT-ondersteuners en centrumverantwoordelijken om krachtig blended onderwijs te realiseren.
Teamgebaseerde aanpak

Het ondersteunen en mogelijk maken van succesvol blended onderwijs gebeurt op centrumniveau niet enkel door de ontwikkeling van een heldere visie, maar ook door blended onderwijs bewust als een teamgebaseerd proces aan te pakken. In een centrum werken verschillende personeelsleden met verschillende expertises en een andere kijk op blended onderwijs: niet enkel de directeur en de leerkrachten spelen daarbij een rol, maar ook educatieve en pedagogische medewerkers, coördinatoren, media- en ICT-coaches, administratief medewerkers, enzovoort. Elk van die personeelsleden kan vanuit de eigen rol bijdragen aan de ontwikkeling van blended onderwijs. Zij worden dan best ook betrokken bij het uitzetten van de visie van het centrum op blended onderwijs.

In de bouwsteen ‘heldere visie en communicatie’ lees je meer over het ontwikkelen van een heldere, teamgebaseerde visie op blended leren.
De rol van een digicoach

Binnen een centrum spelen niet enkel de leerkrachten een rol bij blended leren, ook de ondersteuning op technisch vlak is erg belangrijk, zoals hierboven al werd uiteengezet. Uit de behoefteanalyse bij leerkrachten en centrumverantwoordelijken blijkt dat het belangrijk is dat er een nauwe samenwerking is binnen een multidisciplinair team, waar leerkrachten kunnen samenwerken met IT-medewerkers en ‘digicoaches’ om zo goed mogelijk blended onderwijs aan te bieden. Een digicoach is een medewerker die zijn collega’s helpt bij het versterken van hun digitale vaardigheden en het doelgericht integreren van ICT in hun klaspraktijk. Het is een meerwaarde als die digicoach niet enkel de leerkrachten ondersteunt bij de technische kant van blended onderwijs, maar ook een rechtstreeks aanspreekpunt is voor cursisten. Hoewel een IT-medewerker met een gespecialiseerd profiel een meerwaarde is, kan ook een technisch onderlegde leerkracht de rol van digicoach opnemen.

In het centrum van Wendy en Tom lees je hoe Tom als digicoach de leerkrachten én cursisten ondersteunt.
Samenwerkingen tussen leerkrachten

Om blended onderwijs te optimaliseren zijn ook samenwerkingen tussen leerkrachten een goede manier van werken. Als leerkracht vervul je verschillende rollen, onder andere lesgeven, materiaal ontwikkelen, interactie en groepsgevoel creëren, je cursisten coachen, opvolgen en evalueren, … Over hoe je je team in die rollen laat groeien, lees je meer bij de bouwsteen lerend netwerk.

Natuurlijk kun je er als centrum of vakgroep voor kiezen om de verschillende rollen slim te verdelen over het team, rekening houdend met de sterktes en voorkeuren van iedereen. Teamleden kunnen zich dan focussen op wat hen het meest ligt, waardoor bijvoorbeeld niet iedereen de rol van ontwikkelaar van online materiaal hoeft op te nemen. Door blended lesmateriaal in groep te ontwikkelen en/of tussen leerkrachten uit te wisselen verlaag je de werklast van de leerkrachten en is er meer ruimte om de cursisten te coachen en op te volgen.

In het centrum van Karima lees je hoe enkele leerkrachten van de vakgroep NT2 samen online lesmateriaal gaan ontwikkelen dat door het hele team gebruikt kan worden.
Teamteaching

Door ‘teamteaching’ kunnen leerkrachten elkaar ondersteunen en samen lesgeven, of de verschillende rollen verdelen.

Hier vind je een overzicht van 6 vormen van teamteaching: https://www.klasse.be/88761/co-teaching-6-vormen/.

Op deze blog vind je tal van mogelijkheden om via teamteaching meer inclusief en geïntegreerd leren mogelijk te maken, de zelfregulering en motivatie van cursisten te ondersteunen en als leerkracht te professionaliseren: https://dagelijksleren.be/teamteaching-en-blended-learning/.

In de blend van Maryam zie je hoe zij voor de cursus rijbewijs samenwerkt met haar collega Sam


Meer achtergrond en toelichting bij deze bouwsteen en bij het BLEND UP-model vind je in het rapport To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren voor laaggeletterde (NT2-)cursisten. Er is ook een samenvatting.

Bronnen

Jehoul, Schiepers & Van Nuffel (2022). To blend or not to blend? Krachtige én gelijke digitale leerkansen realiseren in het volwassenenonderwijs. Leuven: Centrum voor Taal en Onderwijs.
Blieck, Y., & Pynoo, B. (2018). Strategisch kiezen voor blended leren op instellingsniveau: succesfactoren en een kwaliteitszorgmethodiek waarin data-gebaseerd werken centraal staat. In B. Pynoo, C. Zhu, B. De Wever & J. Tondeur (Eds.). Aan de slag met online en blended leren in het volwassenenonderwijs (pp. 151-177). Gent: VUB – Adult Learners Online!
Hughes, N., Lo, L., & Xu, S. (2019). Blended Chinese language learning design: an integrative review and synthesis of the literature. The Language Learning Journal, 47(3), 313-331.